ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติและเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

ภาพถ่าย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจคนตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

***********************************************************************************

การประกวดภาพถ่าย   ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจคนตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย เพื่อจะนำภาพที่ผ่านการคัดเลือกไปจัดนิทรรศการผลงาน

ในหัวข้อ   “ภาพถ่าย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”     ไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

บุคลากรประชาชนทั่วไป นิสิต   นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

2. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

2.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอล

ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีรายละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านฟิกเซล

2.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายในเขตพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี เท่านั้น

2.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของผู้ส่งเอง ซึ่งไม่เคยส่งประกวด ,รับรางวัล

นำออกแสดงหรือ ตีพิมพ์ต่อสาธารณะชนมาก่อน กรณีเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์ ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจคนตานี จะไม่รับชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดภาพถ่าย ขนาด 10 X 12 นิ้ว จำนวนไม่เกิน

3 ภาพ / เรื่อง ไม่ต้องติดการ์ดและกรอบใดๆทั้งสิ้น) พร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับดิจิตอล ในฟอแมท .jpg หากถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ให้สแกนภาพถ่ายนั้นเป็นไฟล์ดิจิตอลในฟอร์แมท .jpg เช่นกัน โดยแนบไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี ซึ่งผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่น ซีดีและบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายของแผ่นซีดี

2.5 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจใน

การถ่ายภาพ ไม่เกิน 1 บรรทัด เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด โดยระบุชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่/ที่ทำงานของผู้ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจนตามใบสมัครทีกำหนดให้

2.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ สาหรับขั้นตอนการ

ผลิตภาพนั้น ห้าม ตัดต่อ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้น การปรับแต่งแสง-สี ของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น

2.7 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากการส่งภาพประกวดที่ไหน             มาก่อน

2.8 ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจ

คนตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีที่จะนำออกเผยแพร่ในรูปแบบสารสนเทศหรือรูปแบบอื่นๆในที่สาธารณะ

2.9 การส่งภาพเข้าประกวดให้ส่งเป็นภาพ ขนาดภาพ 10 X 12 พร้อม แผ่นซีดี และกรอก

ใบสมัครที่เข้าประกวดลงในซองและผนึกให้เรียบร้อย

2.10 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ งดรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานไม่ถึงเกณฑ์ การ

ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

2.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.12 คณะกรรมการในการตัดสินภาพ ไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งภาพเข้าประกวด

 

3. เงินรางวัล

รางวัลที่ 1        มี 1 รางวัลๆ ละ   5,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2       มี 1 รางวัลๆ ละ   4,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3       มี 1 รางวัลๆ ละ   3,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย   มี 8 รางวัลๆ ละ   1,000 บาท      พร้อมประกาศนียบัตร

4. การส่งผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2555

ในเวลาราชการ ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180

โทรศัพท์   073-356382,      089 -6592813,     089-4735825

E-Mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it สำหรับการส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดเวลาจากในการประทับตรา ณ ไปรษณีย์จุดส่งเป็นหลัก

5. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจคนตานี   อำเภอแม่ลาน   จังหวัดปัตตานี

6. ผลการตัดสิน

1.   จะประกาศผลการตัดสินให้ทราบทาง   E-Mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.   ในวันจัดงาน ณ “ศูนย์วัฒนธรรมวิถีไทย ร้อยดวงใจคนตานี อำเภอแม่ลาน

จังหวัดปัตตานี”

 ดาวน์โหลดใบสมัคร